მომსახურების პირობები

  შპს „ქლაუდ იქსი“-ის წესები და პირობები

  ბოლო განახლება: 30 იანვარი 2021

  საიტის "ხელშეკრულების", "წესებისა და პირობების" დათანხმებამდე გთხოვთ ყურადღებით წაიკითხოთ წესები და პირობები, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს მიერ ჩვენი საიტით და სერვისებით სარგებლობასთან.

  მომხმარებლის მიერ რეგისტრაციის გავლა, ღილაკზე მონიშვნით "მე წავიკითხე და ვეთანხმები" დაჭერით ან/და მისი აღიარებით, რომ თქვენ წაიკითხეთ მოცემული წესები და პირობები. საიტზე რეგისტრაციისას თქვენ აცხადებთ სრულ მზადყოფნას შეასრულოთ ეს შეთანხმება და აღიარებთ, რომ ამ მუხლებისა და პირობების შესრულებაზე თქვენს უარს შეიძლება მოჰყვეს თქვენი ანგარიშის გაუქმება (მომსახურების შეწყვეტა). მომხმარებლის მიერ წესების არ ცოდნა არ წარმოადგენს შესყიდული სერვისის და ხელშეკრულების მოშლის მიზეზს და წინამდებარე წესების თანახმად მომხარებელს არ ათავისუფლებს ვალდებულებებისგან.

  წინამდებარე ხელშეკრულება წარმოადგენს შეთანხმებას ერთის მხრივ, შპს „ქლაუდ იქსი“ (ს/კ: 402178040) და მეორეს მხრივ, თქვენს (მომხმარებელს/აბონენტს) შორის და ძალაშია მომხმარებლის მიერ www.cloudx.ge ვებ-გვერდზე რეგისტრაციის, განთავსებული ერთი ან რამდენიმე მომსახურების შეძენის მომენტიდან. ხელშეკრულება ასევე განსაზღვრავს ამ ვებ-გვერდზე განთავსებული მომსახურების/პროდუქტის გამოყენების ზოგად პირობებს.

  ტერმინები „ორგანიზაცია“, "ჩვენ", "ჩვენი" ეხება შპს „ქლაუდ იქს“-ს. ტერმინები "თქვენ", "თქვენი", "მომხმარებელი", „აბონენტი“ ეხება ნებისმიერ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს, რომელიც ეთანხმება ამ ხელშეკრულების პირობებს.

  შეთანხმების წესები და პირობები შეიძლება შეიცვალოს შპს „ქლაუდ იქსი“-ის მიერ ცალმხრივად საჭიროებისამებრ, ცვლილებები ხელმისაწვდომი იქნება საიტზე www.cloudx.ge. ასევე გონივრული ვადით ადრე აცნობებს მომსახურების მიმღებს ისე, რომ არ დაზიანდეს მისი ინტერესები და ჰქონდეს შესაძებლობა საკუთარი ქმედებები შეუსაბამოს ახალ პირობებს წინამდებარე შეთანხმების შესაბამისად.  წესებში და პირობებში შეტანილი კონკრეტული ცვლილებები ძალაში შედის ვებ გვერდზე გამოქვეყნებისთანავე, ხოლო მომხმარებლისთვის სავალდებულო ხდება 3 (სამი) დღის შემდეგ, ამ პერიოდის განმავლობაში თუ მომხმარებელი არ გამოთქვამს რაიმე სახის პრეტენზიას არსებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით ავტომატურად ითვლება, რომ იგი ეთანხმება განახლებულ წესებსა და პირობებს.

  წესებისა და პირობების შეთანხმებასთან ერთად გთხოვთ გაეცნოთ ჩვენს კომფიდენციალურობის პოლიტიკას.

  1. უფლებამოსილება და გარანტია
  1. ანგარიშის ფლობის და მართვის უფლება
  1. აკრძალვები გამოყენებაზე
  1. ანგარიშსწორება
  1. თანხის დაბრუნება
  1. ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის საფუძვლები
  1. მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისგან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებებიგან ნაწილობრივ ან მთლიანად შესრულებაზე, თუ ეს გამოწვეულია ფორსმაჟორული სიტუაციით.
  1. მომხმარებელს უფლება არ აქვს გადააჭარბოს ამ შეთანხმებით არსებულ საკუთარ უფლებებს ან ვალდებულებებს.

  გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული „წესები და პირობები“ წარმოადგენს იურიდიულ მაკავშირებელს თქვენსა და ჩვენს შორის ერთერთ მოლაპარაკების საბუთს სერვისთან დაკავშირებით.